Algemene voorwaarden

Floris Contact/Competence Management hierna verder te noemen: Floris-CM

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Floris-CM, op alle tussen Floris-CM en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Floris-CM schriftelijk zijn bevestigd.

2. Offertes
2.1 Offertes en/of prijsopgaven binden Floris-CM niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
2.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover Floris-CM conform het in artikel 3.4 bepaalde, een binnen die termijn door cliënt geplaatste opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.
2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.

3. Aanmeldingen voor opleidingen, totstandkoming (overige) overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte.
3.2 De aanmelding voor een opleiding dient door Floris-CM minimaal 10 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn
ontvangen.
3.3 Voor aanmeldingen voor opleidingen op basis van open inschrijving of voor opleidingen op basis van Individueel Zelfstandige Opleiding, gelden afwijkende voorwaarden (zie artikel 13).
3.4 Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover Floris-CM een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

4. Annulering
4.1 Indien een training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet op komt dagen is 100 % van het cursusbedrag verschuldigd.
4.2 Indien een cliënt binnen 15 tot 3 werkdagen voor de aanvang van de training verzoekt om verschuiving van de training en Floris-CM met deze verschuiving instemt, dan is 25 %* van de cursusprijs verschuldigd, met dien verstande dat wanneer de training door een partner wordt verzorgd, 50% van de cursusprijs verschuldigd is. Indien een training binnen 3 werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 50% van de cursusprijs verschuldigd. (NB: de regeling vervat in dit artikel 4.2 is helaas niet mogelijk voor groepstrainingen)
4.3 Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.
4.4 Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van Floris-CM.
4.5 Indien een training door een partner van Floris-CM wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.
4.6 Bestellingen van boeken, e-learning en andere studiemiddelen kunnen niet worden geannuleerd

5. Prijzen
5.1 Voor alle door Floris-CM aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma van Floris-CM. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
5.2 Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt Floris-CM zich het recht voor om haar prijzen dien overeenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 25% worden verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.)

6. Betaling
6.1 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Floris-CM voldoen. Alle aan cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Floris-CM op te schorten.
6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Floris-CM op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
6.3 Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
6.4 Indien cliënt jegens Floris-CM in verzuim is, is hij verplicht Floris-CM de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 113,45, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
6.5 Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Floris-CM medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

7. Garantie
Floris-CM staat er jegens cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Floris-CM te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal Floris-CM deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is Floris-CM ter zake van haar verplichtingen jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Floris-CM is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Floris-CM beperkt tot het factuur-bedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
8.2 Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Floris-CM op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek
(Productenaansprakelijkheid). Floris-CM zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheids-beperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Floris-CM of haar leidinggevend personeel.
8.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Floris-CM of haar leidinggevend personeel zal cliënt Floris-CM vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij Floris-CM alle schade vergoeden die Floris-CM lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FLORIS-CM

9. Intellectuele eigendom
9.1 Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Floris-CM dan wel bij een ander berusten.
9.2 Floris-CM verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Floris-CM zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
9.3 Cliënt zal Floris-CM onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Als dan is Floris-CM bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt Floris-CM zijn optimale medewerking verlenen.

10. Verzuim en ontbinding
10.1 Bij verzuim van cliënt of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is Floris-CM bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
10.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Floris-CM binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van Floris-CM op grond van de wet en de overeenkomst.
10.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Floris-CM op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Floris-CM op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is Floris-CM gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Floris-CM en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Floris-CM in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)

11. Overmacht
11.1 Indien Floris-CM door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Floris-CM zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.
11.2 Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
11.3 Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Floris-CM als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Floris-CM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Floris-CM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Floris-CM of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie,verhoging van invoer-rechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen,ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Floris-CM als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

12. Ziekte van docent
12.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Floris-CM indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
12.2 Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Floris-CM cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.
12.3 Indien Floris-CM binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

13. Specifieke bepalingen voor Open Inschrijving
13.1 Aanmeldingen dienen te geschieden per ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
13.2 De aanmelding wordt door Floris-CM op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien en voor zover Floris-CM deelname van cliënt schriftelijk bevestigt, komt een overeenkomst tot stand.
13.3 Bij open inschrijvingen behoudt Floris-CM zich het recht voor om na het sluiten van de overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft cliënt het recht zijn deelname alsnog binnen 7 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
13.4 Betaling dient in alle gevallen (dus los van de factuurdatum) te geschieden uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de opleiding.

14. Specifieke bepalingen voor Examens
14.1 Aanmelding voor een examen dient schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Definitieve inschrijving vindt uitsluitend plaats na bevestiging door Floris-CM
14.2 Bij annulering uiterlijk vier werkdagen voor aanvangsdatum van het examen is EUR 35,- exclusief BTW annuleringskosten verschuldigd. In alle overige gevallen is het volledige examenbedrag verschuldigd.
14.3 Voor het verzetten van een examen naar een andere datum wordt EUR 10.- exclusief BTW in rekening gebracht. Verzetten van een examen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvangsdatum van het examen.
14.4. De kandidaat dient bij het afleggen van het examen één of meerdere geldige legitimatiebewijzen te tonen, zoals aangegeven door de examenleverancier.
14.5 Tijdens het examen mag geen gebruik worden gemaakt van meegebrachte boeken, naslagwerken, computers, databanken of andere elektronische hulp-middelen (tenzij anders aangegeven door de examenleverancier).
14.6 Indien tussentijds de prijs van een examen door de examenleverancier wordt gewijzigd, behoud Floris-CM zich het recht voor om deze prijsaanpassing door te belasten.
14.7 Alle examens dienen vooraf aan het examen betaald te worden.

15. Wederverkoop van diensten van derden
15.1 Floris-CM is gerechtigd om producten en/of diensten van derden aan te bieden of te wederverkopen. Hierbij blijft Floris-CM altijd de opdrachtnemer van haar klanten en de opdrachtgever van haar leveranciers.
15.2 Het is de leveranciers van producten en/of diensten niet toegestaan om rechtstreeks in contact te treden met klanten en/of opdrachtgevers van Floris-CM. Rechtstreeks contact is uitsluitend toegestaan indien hier om verzocht is en hiervoor door Floris-CM toestemming gegeven is.
15.3 Het is de klanten en de daarmee de uiteindelijke afnemers van producten en/of diensten niet toegestaan om rechtstreeks in contact te treden met de leveranciers van Floris-CM. Rechtstreeks contact is uitsluitend toegestaan indien hier om verzocht is en hiervoor door Floris-CM toestemming gegeven is.
15.4 Indien leveranciers van Floris-CM en de klanten / opdrachtgevers van Floris-CM rechtstreeks, en zonder nadrukkelijke toestemming van Floris-CM, met elkaar in contact treden behoud Floris-CM zich het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen en iedere betrokken partij per iedere unieke situatie een boete t.w.v. EUR 25.000,- op te leggen.
15.5 Na beeindiging van de leveringsoverkomst en de levering van producten en/of diensten is het zowel klanten  en de leveranciers van Floris-CM  voor de duur van 12 maanden niet toegestaan om zelfstandig en zonder medeweten en medewerking van Floris-CM direct en rechtstreeks of middels een andere constructie met elkaar in contact te treden en/of handel mee te drijven. Indien leveranciers en/of klanten direct en rechtstreeks of middels een andere constructie met elkaar in contact treden dan behoud Floris-CM zich het recht om iedere betrokken partij per ieder unieke situatie een boete t.w.v. EUR 25.000,- op te leggen.

16. Toepasselijk recht en rechtskeuze
16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
16.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Floris-CM het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn op gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Eindhoven.

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten